قانون اساسی - تنهایی   

برای اولین بار بالاخره قانون اساسی آمریکا را خواندم. قانون اساسی آمریکا این طور آغاز می شود: 

ما مردم ایالات متحده ...

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America

اینجا آمریکایی ها به قانون اساسیشان و به جمله آغازینش بسیار مفتخرند. 

****

آخرین روزهای تنهایی ام را می گذرانم. تنهایی به معنی تنها زندگی کردن. تا کمتر از دو ماه دیگر من و آقای الف زندگی با هم را شروع می کنیم. این روزها به این تجربه چهارساله تنها زندگی کردن بیشتر و عمیق تر نگاه می کنم. گمانم به طور کلی آدم وفتی تنها زندگی نمی کند سالم تر است. از نظر جسمی و روحی هر دو.  ولی کاملا مطمئنم تجربه تنها زندگی کردن آنقدر گران بها و بی نظیر است که به تاثیرات بدش برتری پیدا کند. من در این چهارسال - و بیشتر در این سه سال که در آمریکا تنها زندگی کرده ام- چیزهایی در مورد خودم و در مورد زندگی فهمیده ام که اصلا نمی دانستم وجود دارند.

من تنها زندگی کردن را دوست ندارم ولی می دانم همیشه از این سه سال به عنوان یکی از بهترین سالهای عمرم یاد خواهم کردم. روزهایی که نیلوفر واقعی را دقیق شناختم. 

 

لینک
۱۳٩۱/٥/٢٧ - نیلوفر