یک هفته تا ما   

یک هفته دیگر تا من و تو 

تویی که مثل هیج کس نیستی 

تویی که خود منی

نامجو می خواند:

"دور ایرانو بابا خط بکش ...."

من و تو اینجا در کنار هم انگار خط می کشیم ... برای همه سر آغازها باید خط کشید. من و تو صفحه را ورق زدیم. سر خط. 

سر فصل این صفحه اما حاصل همه همانهاست که خط زدیم... ورق زدیم:

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

 

 

 

لینک
۱۳٩۱/٧/۱٦ - نیلوفر