ديشب٬مست ٬ با اخوان

 

((...با تو دارد گفت و گو شوريده مستی

      -مستم  و دانم که هستم من -

     ای همه هستی زتو٬آيا تو هم هستی ؟.))

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢۱ - نیلوفر